Bijkomende informatie naast de oproeping237

Vijftien dagen vóór de jaarvergadering mogen de aandeelhouders/vennoten op de zetel van de vennootschap kennis nemen van:- de jaarrekening, in voorkomend geval de geconsolideerde jaarrekening;- de lijst van openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten die de ven-nootschap in portefeuille heeft;- het jaarverslag (voorzover verplicht);- het verslag van de commissaris(sen);- voor de NV, Coram. VA en BVBA de lijst van de aandeelhouders/vennoten diehun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aande¬len en hun woonplaats. 238. In het Wetboek van Vennootschappen wordt voor iedere vennootschapsvorm een specifieke regeling uitgewerkt m. b.

De wijze waarop de stukken worden ter beschik¬king gesteld van de aandeelhouders/vennoten. Artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen regelt voor de BVBA dat de stuk¬ken samen met de oproepingsbrief worden meegestuurd. Artikel 381 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet voor de CVBA dat de stukken onverwijld en kosteloos worden gestuurd naar de vennoten die erom verzoeken. lenen Artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet in de procedure voor krediet de NV. De houders van aandelen op naam krijgen de stukken toegestuurd samen met de oproepingsbrief. De houders van aandelen aan toonder, die uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering hebben voldaan aan de formaliteiten door de statuten voorge-schreven om aan de vergadering deel te nemen, krijgen onverwijld een afschrift van de stukken toegezonden. De aandeelhouders die geld nodig niet tijdig aan de formaliteiten voldoen, krijgen een afschrift van de stukken op de algemene vergadering. 239. Indien de jaarvergadering ook moet beslissen over een statutenwijziging, dan moeten de voorgestelde wijzigingen en maatregelen uitdrukkelijk in de oproeping wor¬den vermeld, liefst wat gespecificeerd. Bij sommige statutenwijzigingen moeten de raad van bestuur/zaakvoerders en/of de commissaris of, indien er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor, een verslag opma¬ken. In deze gevallen moet de oproeping vermelden dat die verslagen verstuurd worden naar drie categorieën van aandeelhouders:1) aan de houders van aandelen op naam, samen met de oproepingsbrief;2) aan diegenen die de formaliteiten hebben vervuld, door de statuten voorgeschreven om tot de algemene vergadering te worden toegelaten;3) aan iedere aandeelhouder die erom vraagt tegen overlegging van zijn effect.